KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ | TRAI 5G ve Yapay Zeka Konferansı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

TÜRKİYE YAPAY ZEKA İNİSİYATİFİ (TRAI) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında KVKK’nın 6. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaları bilgi ve onayınıza sunuyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı
TRAI tarafından 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek “TRAI 5G ve Yapay Zeka Konferansı”na katılım gerçekleştirebilmeniz için tarafınıza ait ad-soyadı bilgileri, e-posta adresi, meslek ve çalıştığınız iş yeri kişisel verilerinizi içeren bilgiler toplanmakta, basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.
Bu kişisel veriler basın ile olan faaliyetlerimizin yürütülmesi, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri amacıyla işlenmekte yurtiçinde hizmet aldığımız şirketler, etkinlik ve reklam ajansları, tedarikçilerimiz ve “TRAI 5G ve Yapay Zeka Konferansı” Sponsorları ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, tarafımızca kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.
Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz
KVKK madde 11 uyarınca, TRAI’ye başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

TÜRKİYE YAPAY ZEKA İNİSİYATİFİ
Asmalımescit mahallesi İstiklal Caddesi Koçtuğhan Apt. No: 178 Kat: 5 Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212- 245 01 97
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ Sicil No: 947286